Region Stockholms kvalitetskriterier

Arbetsplats och anställning

 • Chef ansvarar för att PTP-psykologen får en god introduktion i verksamheten, har egen fysisk arbetsplats och en god psykosocial arbetsmiljö.
 • Hela arbetsplatsen är införstådd med vad det innebär att ta emot en PTP-psykolog.
 • Tjänstgöringen är minst 4 mån heltid eller motsvarande på en och samma arbetsplats.
 • Arbetsplatsen har ett aktuellt godkännande från Socialstyrelsen för PTP (offentlig arbetsgivare är automatiskt godkänd).
 • På arbetsplatsen arbetar åtminstone två legitimerade psykologer heltid och PTP-psykologen observerar dem i arbete vid några tillfällen.
 • Verksamheten förlänger PTP vid behov (tex. vid sjukdom, beviljad ledighet eller långsam inlärning) och ansvarar för att ge PTP-psykologen möjlighet att slutföra sin PTP.

Innehåll och struktur

 • PTP planeras i samråd mellan PTP-psykolog, handledare och närmaste chef, med stöd av dokumentet ”PTP-plan och bedömningsunderlag”.
 • Handledaren kan påverka PTP-psykologens arbetsuppgifter och arbetsbelastning i samråd med PTP-psykologens chef, för att säkerställa en god utbildningstjänst och att Socialstyrelsens krav uppnås.
 • Uppföljning av sker var tredje månad och dokumenteras av handledare. Närmaste chef deltar vid behov. Vid problem upprättas en åtgärdsplan och studierektor informeras.
 • Mellan 50 % och 65 % av arbetstiden ägnas åt psykologisk bedömning, utredning, behandling och rådgivning till individer. Arbetsuppgifterna ger både fördjupning och bredd i psykologiska metoder inom respektive område.
 • Arbetsbelastning är initialt låg, ökas successivt enligt rekommendation och förväntas inte motsvara en legitimerad psykologs. Upptrappning i arbetsmängd och ansvar sker i samråd mellan PTP-psykolog, handledare och närmaste chef.
 • Mellan 25 % och 40 % av arbetstiden ägnas åt övrigt psykologarbete (dvs. 1,25 dagar/vecka vid heltid). PTP-psykologen får avsätta sammanhängande tid för övrigt psykologarbete. Verksamheten ger förslag på konkreta arbetsuppgifter samt tillräcklig vägledning.
 • PTP-psykologen deltar i Region Stockholms PTP-program (ca 6 heldagar). Verksamheten ordnar även ett lokalt PTP-program (minst 5 heldagar), vilket kan utgöras av PTP-specifika föreläsningar, seminarium, kort randning och/eller studiebesök. Detta ordnas av en egen PTP-samordnare eller studierektor (med ett uppdrag om 10 % för ≥ 3 PTP-psykologer eller 20 % för ≥ 6). Verksamheter med enstaka PTP-tjänster kan låta handledare/chef ta denna roll och samverka kring PTP-program med någon närliggande verksamhet.

Handledning

 • Handledning ges minst 60 minuter varje vecka per arbetsplats, individuellt vid ett fysiskt möte.
 • Handledaren är psykolog med minst tre års yrkeserfarenhet sedan svensk legitimation utfärdades. Chef ordnar vikarierande handledare de veckor ordinarie handledare är ledig eller sjukskriven.
 • Handledaren får avsätta minst 2 timmar varje vecka för PTP-handledningen (ordinarie arbetsbelastning minskar motsvarande).
 • Handledare deltar i regionalt PTP-handledarprogram (kostnadsfri e-kurs) och kan delta på PTP-handledarträffar.
 • Handledare har god insyn i PTP-psykologens arbete genom observation (medsittning eller inspelning), dokumentation och återkoppling från kollegor/chef. Extern PTP-handledare ges även god kännedom om verksamheten.
 • PTP-intyg skrivs och signeras av handledaren samma dag som PTP avslutas (eller tidigare vid handledarbyte).